Ana içeriğe atla

TÜBİTAK ARDEB - Araştırma Destek Programları

TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen ana destek programlarının listesi ve programlara yönelik kısa bilgiler aşağıda verilmektedir. 

Araştırma süreçlerinizin fonlanmasına yönelik strateji geliştirme ve destek faaliyetleri için lütfen ATİD ile bağlantıya geçiniz.

 • 1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Bu programın amacı; üniversitelerin AR-GE potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenen çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir.
Programa başvuru TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkıldığı zaman gerçekleştirilir. 

Ayrıntılı bilgi

 • 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Bu programın amacı; yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.
Programa başvuru TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkıldığı zaman gerçekleştirilir.
Proje yürütücülerinin; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)

Ayrıntılı bilgi

 • 1002 - Hızlı Destek Programı

Bu programın amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.
Proje yürütücüsünün (emekliler hariç);

 • Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması
 • Araştırma Enstitüsünde/İstasyonunda çalışması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması
 • Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrencisi olması durumunda, doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş doktora tezleri ile başvuru yapması gerekmektedir.

Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencileri için projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaz.
Bu program kapsamında yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır.
Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi

 • 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu programın amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Proje yürütücülerinin; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)
Proje yürütücüsü zamanın en az %40’ını projeye ayırmak zorundadır.
Orta ve Büyük Ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşabilir. Bu projelerde alt proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi olarak protokolde belirlenir.
Programa başvuru TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkıldığı zaman gerçekleştirilir.

Ayrıntılı bilgi

 • 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

Bu programın amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir. Araştırma programı, I. Faz ve II. Faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir.
YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) olarak başvuru yapabilir.

Ayrıntılı bilgi

 • 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Bu programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.
Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacıların; üniversite, kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir).
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.
Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi

 • 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Bu programın amacı; Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla başlatılan programda Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması, teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurt içinde üretime aktarılmasıdır. Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir.
1007 Programına sunulan projeler KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu ve SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu olmak üzere iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir.
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.
Programa başvuru TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkıldığı zaman gerçekleştirilir.

Ayrıntılı bilgi

 • 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Bu programın amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.
Proje yürütücüsünün;

 • Başvuru tarihinden önce doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
 • Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunması,
 • Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik olan bir kurum/kuruluşta kadrolu olarak çalışıyor olması
 • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması,
 • Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması,
 • Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, yürütücünün (emekliler hariç) söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması,

gerekmektedir.
Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi